'அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல்,
ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல்,
பின்னருள்ள தருமங்கள் யாவும்,
பெயர் விளங்கி ஒளிர நிறுத்தல்,
அன்னயாவினும் புண்ணியம் கோடி
ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல்'

-பாரதி..

Mentor of the Month

  • Mentor : Velu
  • Ward : Sivanesh
Follow Us On ...

About Vazhai

In villages, children are sent to schools by their daily wage labor parents just until they are old enough to become laborers’ themselves. These children are deprived of the opportunities for learning which are usually available to city bred children. Apart from money and education, they need guidance, advice and support. Vazhai believes that these children too should be able to dream of a better tomorrow. We work to create a real foundation for those dreams through “Mentoring” in Dharmapuri and Vizhupuram districts of Tamilnadu.

Mentoring

Every child in Vazhai will have their own mentor who is perceived as their own brother/sister.

Activities

Workshops are the real platforms for mentoring where the mentor and the ward meet.

"Mentoring is a brain to pick, an ear to listen, and a push in the right direction."

John Crosby

New Year 2020