'அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல்,
ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல்,
பின்னருள்ள தருமங்கள் யாவும்,
பெயர் விளங்கி ஒளிர நிறுத்தல்,
அன்னயாவினும் புண்ணியம் கோடி
ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல்'

-பாரதி..

Mentor of the Month

  • Mentor : Velu
  • Ward : Sivanesh
Follow Us On ...

Challenges

From initial days, Vazhai faced quite a few challenges in functioning at the best of our abilities. As of now, our operational challenges are

  • Number of students in Vazhai is directly dependent on the number of mentors, since we work on one-to-one mentoring model. We need more mentors to support more number of students.
  • Girl children in our society need more guidance and support. To achieve a 50-50 male – female student ratio, we need more female mentors, which is one of Vazhai’s biggest challenges. At this point, unfortunately the ratio is 80-20. A female can really understand the need to bring up the girl children struggling for guidance in villages. We need "Women Power" in Vazhai. Join us.
  • We need more supporters, who can sponsor the whole or a part of workshops, maintain website, and handle memberships. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • We are also looking out for an office in Chennai to carry out our activities in a more organised and effective manner. If you wish to help us, please This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"Mentoring is a brain to pick, an ear to listen, and a push in the right direction."

John Crosby

New Year 2020