'அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல்,
ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல்,
பின்னருள்ள தருமங்கள் யாவும்,
பெயர் விளங்கி ஒளிர நிறுத்தல்,
அன்னயாவினும் புண்ணியம் கோடி
ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல்'

-பாரதி..

Mentor of the Month

  • Mentor : Velu
  • Ward : Sivanesh
Follow Us On ...

5th General Workshop @ Villupuram

What do we teach/learn with the kids:

· Basic Math/Tamil/English

· Life Skills

· Social Responsibility

· Science

· TIG - Talent Identification & Grooming (Singing/Dancing/Drama/Poetry/Public Speaking/Musical Instruments)

· Sports/Games/Yoga

What do we gain as a volunteer?

· Network/Networking Skills

· Self Confidence

· Fear conquering

· Leadership Skills

· Oratory Skills

· Thinking on your feet

· Management Skills

· Event Planning/management

· Organizing skills

 

For more questions, visit:

https://www.quora.com/What-should-I-do-to-join-an-NGO-in-chennai

Date

16 - 17 Mar 2019
08:00 AM - 3:00 PM

Venue Details

Annamuthu Kalyana Mandapam

Ananthapuram, Villupuram.

"Mentoring is a brain to pick, an ear to listen, and a push in the right direction."

John Crosby