'அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல்,
ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல்,
பின்னருள்ள தருமங்கள் யாவும்,
பெயர் விளங்கி ஒளிர நிறுத்தல்,
அன்னயாவினும் புண்ணியம் கோடி
ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல்'

-பாரதி..

Mentor of the Month

  • Mentor : Velu
  • Ward : Sivanesh
Follow Us On ...

Vazhai Intro Meet @ Chennai

Introduction about Vazhai and its activities to the aspiring new volunteers. Explaining them about how Vazhai is contributing to the empowerment of Rural Kids and what role you can play in supporting it.

Contact: 

Mujeeb: 99 6228 4228

Nataraj: 91766 91799

Date

02 - 02 Sep 2018
2:30 PM - 5:30 PM

Agenda

1. Introduction about Vazhai

2. Vazhai's activities and impacts

3. Mentoring Concept: a walk-through on the Key differentiator

4. Other Activities done by Vazhai

5. Various roles you can take up in Vazhai

Venue Details

Panuval Book Store, Thiruvanmiyur

#112, First Floor,

Thiruvalluvar Salai,

Thiruvanmiyur,

Chennai - 600 041,

Tamil Nadu.

"Mentoring is a brain to pick, an ear to listen, and a push in the right direction."

John Crosby