'அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல்,
ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல்,
பின்னருள்ள தருமங்கள் யாவும்,
பெயர் விளங்கி ஒளிர நிறுத்தல்,
அன்னயாவினும் புண்ணியம் கோடி
ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல்'

-பாரதி..

Mentor of the Month

  • Mentor : Velu
  • Ward : Sivanesh
Follow Us On ...

3rd General Workshop @Eriyur, Dharmapuri

Third General Workshop for the academic year 2018-19 at Eriyur, Pennagaram Taluk, Dharmapuri District.

Date

24 - 25 Nov 2018
9:00 AM - 05:00 PM

Agenda

For details contact- 99 6228 4228

Venue Details

Ponnappa Koundar Thirumana Mandapam

Ponnappa Koundar Chinnappillai Ammal Thirumana Mandapam,

Near Primary Health Centre,

Eriyur,

Pennagaram Taluk,

Dharmapuri District.

"Mentoring is a brain to pick, an ear to listen, and a push in the right direction."

John Crosby