'அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல்,
ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல்,
பின்னருள்ள தருமங்கள் யாவும்,
பெயர் விளங்கி ஒளிர நிறுத்தல்,
அன்னயாவினும் புண்ணியம் கோடி
ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல்'

-பாரதி..

Mentor of the Month

  • Mentor : Velu
  • Ward : Sivanesh
Follow Us On ...

Volunteer/Contribution Form

Wish to contribute as
:
Name*
:
Gender*
:
Present Address
Country*
:
Other Country*
:
State*
:
Other State*
:
Nearest/Living Town/City*
:
Permanent Address
Country*
:
Other Country*
:
State*
:
Other State*
:
Nearest/Living Town/City*
:
Other Details
Age Group*
:
Mobile No*
:
Email Id*
:
How do you know about Vazhai
:
Add on info about me / Why do you what to join Vazhai
:
Captcha Image
:

 

"Mentoring is a brain to pick, an ear to listen, and a push in the right direction."

John Crosby

New Year 2020