'அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல்,
ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல்,
பின்னருள்ள தருமங்கள் யாவும்,
பெயர் விளங்கி ஒளிர நிறுத்தல்,
அன்னயாவினும் புண்ணியம் கோடி
ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல்'

-பாரதி..

Mentor of the Month

 • Mentor : Velu
 • Ward : Sivanesh
Follow Us On ...

Join Us

Mentor

Mentoring is the essence of Vazhai. It takes nothing special to be a mentor, except for the willingness to spend time with the children. A mentor is one who is

 • Able to spend 12 days (6 weekends in a year) with the children in workshops
 • Stay in constant touch with the children through phone calls and letters

If you wish to join as a mentor, Click here

Supporter

A supporter is one who stands behind in all of our activities. Persons who practically cannot take the role of mentors can support us in all possible ways.

 • Help us in preparing materials and designing activities for the workshops.
 • Generate and/or contribute funds.
 • Material purchase.
 • Maintain website.
 • Event coordination (for workshops)
 • Just spread a word about Vazhai to your friends and family and get more members.
 • Provides school supplies like notebooks,dictionaries,uniforms,bed sheets,footwear,pencil boxes,stationery items etc
 • It is the cause that matters and not the medium. If you would like to take up such an activity in your neighbourhood or some other location, we are more than willing to help/support/guide. Please get in touch with us.

If you wish to join as a supporter, Click here

If you wish to contribute financially, Click here

For more information write us to,

VAZHAI 
#341/157,T.H.Road, 
Kaladipet, Thiruvottiyur,
Chennai - 600 019. [Opp. Our Lady School]

Contact No's :
1. Chennai - S Mujeebudeen +91 - 99 6228 4228
2. Bangalore - S Anbusivam  +91 - 96 2043 0343

Or transfer online,

"Mentoring is a brain to pick, an ear to listen, and a push in the right direction."

John Crosby